Sverige som holdingbolag jurisdiktion för holdingbolag

Sverige har ett rykte om sig för att vara ett högskatteland. Detta rykte gäller mer för skatter på individer men är inte sant för företag. Bolagsskattesatsen för svenska företag är 20,6%, vilket i en internationell jämförelse är måttligt. Den effektiva bolagsskatten är ofta ännu lägre genom möjligheten att använda vinstallokeringsreserver. Förluster får
balanseras på obestämd tid. Förluster får dock inte återföras. Användningen av gamla skattemässiga underskott i förvärvade bolag är begränsad.

Sverige har under 2004 antagit nya regler avseende utdelningar och kapitalvinster som erhållits av svenska holdingbolag. holdingbolag. I de flesta fall kommer utdelningar och kapitalvinster att vara skattefria. Detta i kombination med Sverige är ett EU-land med ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal dubbelbeskattningsavtal, avsaknad av regler om underkapitalisering och ingen källskatt på räntor har resulterat i att Sverige har blivit en av de mest attraktiva EU-jurisdiktionerna för holdingbolagssyften, även för mindre innehav.

Undantag för utdelning

Utdelningar från "näringsbetingade aktier" är skattefria. Näringsbetingade
aktier definieras som aktier som innehas i andra företag om något av följande villkor är uppfyllda:

- Aktierna är inte noterade noterade på någon börs eller marknadsplats.

- Aktierna representerar 10 % eller mer av röstetalet i det innehavda bolaget (även om aktierna är noterade, men innehafts i minst 12 månader).

- Aktierna i övrigt anses nödvändiga för den verksamhet som bedrivs av holdingbolaget eller något av dess dotterbolag.

Aktier i företag med hemvist i EU (inklusive aktier som innehas som lager)
anses vara affärsrelaterade om innehavet är minst 10 procent av kapitalet. Aktier i företag som är hemmahörande utanför EU kan anses vara affärsrelaterade, om den utländska enheten har liknande egenskaper som ett svenskt aktiebolag eller en aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Typiskt sett skulle aktier som innehas av holdingbolag betraktas som "näringsbetingade aktier". Således skulle erhållna utdelningar från sådana dotterbolag, med några få undantag, vara skattefria för det svenska holdingbolaget.

Det främsta undantaget skulle vara utdelningar från skatteparadis skatteparadis på grund av de svenska reglerna om kontrollerade utländska bolag (CFC-reglerna). Enligt dessa regler kommer vinster från sådana dotterbolag att beskattas till den rådande bolagsskattesatsen (20,6 procent) i Sverige oavsett om vinsten har lämnats som utdelning eller inte. Försiktighet bör därför iakttas med att införa lågskatteenheter i en struktur som innefattar ett svenskt holdingbolag. holdingbolag.

Undantag för kapitalvinster

Kapitalvinster från försäljning av "näringsbetingade aktier" kommer vara skattefria för ett svenskt holdingbolag. Försiktighet bör dock iakttas när det gäller
aktier i s.k. skalbolag som inte skulle vara skattefria. Ett dotterbolag kan behandlas som ett skalbolag om marknadsvärdet på dess kassa och andra likvida tillgångar (andra än aktier som innehas av affärsmässiga skäl) överstiger 50 procent. Med noggrann planering kan dock sådana problem med kapitalvinstskattekonsekvenser på sådana skalbolag kan dock undvikas. Förluster vid försäljning av näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

Ingen kupongskatt på räntor betalda utomlands

Sverige har ingen kupongskatt på räntor. Även om långivaren långivaren har hemvist i ett skatteparadis eller också är aktieägare blir det ingen
på ränta som betalas utomlands. En investerare från ett skatteparadis skulle föredra ett lån till holdingbolaget holdingbolaget snarare än eget kapital.

Inga regler om underkapitalisering

Sverige har inga regler om underkapitalisering (även om betydande
ränteavdrag gäller - se vidare nedan "Avdragsgilla räntekostnader"), vilket att investeraren kan välja att använda ett extremt lågt aktiekapital i det svenska holdingbolaget holdingbolaget och istället finansiera bolaget med ett lån. Viss försiktighet bör iakttas vid sådan sådan planering eftersom det kan finnas en risk att de svenska skattemyndigheterna en sådan struktur och omklassificera lån som eget kapital och avdragsgilla räntor som ej avdragsgilla
utdelningar, åtminstone i fall där skatteplaneringen förefaller vara extremt aggressiv.

Räntekostnader är avdragsgilla

Räntekostnader på externa lån är fullt avdragsgilla, medan räntor
till närstående företag endast är avdragsgilla om ett undantag gäller enligt de svenska ränteavdragsbegränsningarna och i den utsträckning som armlängdsprincipen principen är uppfylld. Enligt de reviderade 2013 års ränteavdragsbegränsningar, medges dock inte avdrag för upplupen ränta på ett koncerninternt lån om inte den borgenär som har rätt till räntan beskattas för ränteinkomsten med en skattesats på minst 10 % eller om det visas att skulden är motiverad av kommersiella skäl. Avdrag får dock vägras om skuldstrukturen har inrättats huvudsakligen för att koncernen ska uppnå en väsentlig skatteförmån.

Ränteutgifter är avdragsgilla även om företaget har använt ett externt lån i syfte att förvärva aktier som ger skattefri utdelning och/eller skattefri utdelning och/eller kapitalvinst. Sådana avdragsgilla ränteutgifter får användas av
holdingbolaget för att kvitta skattepliktiga inkomster från andra källor (t.ex. vinster från CFC-bolag som innehas) eller ackumulera sådana förlustavdrag för framtida skatteändamål.

Omfattande nätverk av skatteavtal

Källskatt på utdelningar som betalas utomlands är 30% om inte ett skatteavtal eller EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv minskar eller eliminerar
källskatten. Eftersom Sverige har skatteavtal med ett stort antal länder och är medlem i medlem i EU, är källskatt i Sverige sällan ett problem. På samma sätt kan utdelningar svenska holdingbolaget kan också vara föremål för ingen eller låg källskatt i det i det utländska land som betalar utdelningen.

Ingen stämpelskatt eller kapitalskatt

Till skillnad från många andra jurisdiktioner kan ett svenskt bolag etableras utan stämpelskatt eller bolagsskatt. Detsamma gäller för
ökning av aktiekapitalet. Dessutom är administrationen i samband med bildandet av ett svenskt bolag i internationell jämförelse okomplicerad.

Andra fördelar

Ett svenskt bolag kan välja att ha sin redovisning, inklusive den officiella årsredovisningen, i euro i stället för i Sveriges egen valuta SEK.

I en internationell jämförelse tenderar rådgivararvodena att vara låga i Sverige.

Engelska talas i stor utsträckning.

Eftersom Sverige uppfattas som en högskattejurisdiktion kommer ett svenskt holdingbolag sannolikt att hamna under skattemyndigheternas radar utanför Sverige jämfört med många lågskattejurisdiktioner.